GET THE APP

Asian Journal of Pharmaceutical Technology and Innovation (ajpti)

All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal.

Volume 4, No 18 (2016)

Jaideo Pandey1, Pushpendra Kumar Tripathi*2

Abstract PDF

Arun Singh Thakur*, Shashidhar Acharya, Deepak Singhal, Nivedita Rewal, Vinay Kumar Bhardwaj

Abstract PDF

Kishor Kumar Koshe*1, Umesh Maniyar1, M. V. Katariya2, Sushil Jaiswal1, V. R. Katariya3, G. S. Karva4

Abstract PDF

Dilip G. Maheshwari*, Sampann Tannk1

Abstract PDF

Dilip G. Maheshwari*, Ashish Patel1

Abstract PDF

Rajesh Yadav*, Nita Yadav1

Abstract PDF

Sudha Singh *, Shamim Ahmad

Abstract PDF

Arpan Kumar Tripathi*1, Ashwani Patel2, Rakesh Sahu1, Pankaj Kashyap1, Dusmanta Kumar Pradhan1

Abstract PDF

Emamverdizadeh P1, Vosough Hosseini S1, Farnia S*1, Shokouhi Gavgani B2, Dehghan Manshadi V3, Lotfi R4.

Abstract PDF

Ghanshyam Umaretiya*, Dr. J. R. Chavda*, Dr. J. K. Patel**

Abstract PDF